REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

SerwisFotoSosnowiec.pl
Definicje
 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej SerwisFotoSosnowiec.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.serwisfotososnowiec.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to F.H.U. „INTER – FOTO” s.c. G.A. Cyplińscy, ul. Będzińska 12 41-200 Sosnowiec, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6452241343 oraz REGON 277402710, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu..
 5. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.serwisfotososnowiec.pl. Serwis świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne.
 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
 8. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. F.H.U. „INTER – FOTO” s.c. G.A. Cyplińscy, ul. Będzińska 12 41-200 Sosnowiec, tel.: (32) 291 04 24, 501 302 101, e-mail: biuro@serwisfotososnowiec.pl.
 9. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 10. Usługa Naprawy to usługa świadczona w lokalu Usługodawcy, zaprezentowana w obszarze Serwisu.
 11. Sprzęt to sprzęt fotograficzny, w szczególności aparaty fotograficzne, kamery, obiektywy i lampy błyskowe.
 12. Dostarczenie to doręczenie Sprzętu Klientowi lub Usługodawcy na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 13. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Sprzętu we współpracy ze Sprzedawcą.
 14. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§1 Ogólne warunki umowne
 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.serwisfotososnowiec.pl
 2. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
§2 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
       1. udostępnienie formularza kontaktowego,
       2. wprowadzenie opinii o Usługodawcy,
       3. udostępnienie mapy.
 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Usługodawcy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Usługodawcy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Usługodawcy, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Usługodawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Usługodawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna mapy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie okna aplikacji Mapy Google, działającej w domenie https://google.pl/maps na stronie internetowej Serwisu, w celu precyzyjnego określenia lokalizacji miejsc wykonywania działalności przez Usługodawcę.
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
§3 Usługa Naprawy Sprzętu
 1. Usługodawca świadczy w lokalu (punktach przyjęć wskazanych w ust.9 pkt 1-3) na rzecz Klientów odpłatną Usługę Naprawy.
 2. Przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Naprawy stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania na rzecz Klienta czynności serwisowych dotyczących przekazanych do naprawy aparatów fotograficznych, kamer, obiektywów lub lamp błyskowych oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty należności umownej.
 3. Usługodawca dokonuje naprawy usterek, które zostały zgłoszone przez Klienta w chwili przekazania Sprzętu do Usługodawcy lub ujętych w formularzu zgłoszenia naprawy, który Klient dołącza do przesyłki. Formularz zgłoszenia naprawy jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 4. Wycena przez Usługodawcę wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi Naprawy oraz oszacowanie terminu realizacji następuje przed przystąpieniem do realizacji usługi oraz akceptacją warunków umowy o świadczenie usługi przez Klienta.
 5. Wycena jest płatna w kwocie 30,00 zł. Wartość należności z tytułu Usługi Naprawy ulega pomniejszeniu o uiszczoną przez Klienta kwotę należności z tytułu wyceny.
 6. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek, Usługodawca przed przystąpieniem do wykonywania Usługi Naprawy informuje Klienta o zmianie ceny usługi.
 7. W przypadku braku akceptacji wyceny, Sprzęt zostaje przygotowany do wydania w ciągu 5 Dni Roboczych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, jaka może nastąpić w wyniku ekspertyzy lub naprawy Sprzętu. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do upewnienia się, że dane zapisane w sprzęcie przekazanym do naprawy zostały zapisane w formie kopii zapasowej.
 9. W celu złożenia zamówienia na Usługę Naprawy, należy przesłać sprzęt podlegający serwisowi do Usługodawcy, wraz z załączeniem wypełnionego zlecenia serwisowego, zamieszczonego w obszarze strony internetowej Serwisu, dostępnego do pobrania tutaj lub dostarczyć Sprzęt osobiście. Usługodawca przyjmuje Sprzęt w celu wykonania Usługi Naprawy w poniższych punktach przyjęć:
       1. ul. Będzińska 12, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 291 04 24, w Dni Robocze w godz. 9:30 do 17:30 oraz w soboty w godz. 9:30 do 13:00,
       2. ul. Wolności 139A, 42-460 Mierzęcice, tel. (32) 288 79 65, od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 do 17:00, w piątki w godz. 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. 9:30 do 13:00,
       3. ul. Zwycięstwa 16, 42-624 Tąpkowice, tel. (32) 381 42 72, w Dni Robocze w godz. 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 do 13:00.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Naprawy zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zlecenia serwisowego przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca wydaje naprawiony Sprzęt po otrzymaniu płatności za wykonaną Usługę oraz po okazaniu przez Klienta potwierdzenia dokonania zlecenia naprawy.
 12. W przypadku płatności przelewem odbiór lub wysyłka zwrotna Sprzętu jest możliwa po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawcy
 13. Demontaż Sprzętu może spowodować utratę gwarancji udzielonej przez producenta.
 14. Usługodawca zastrzega możliwość zlecenia wykonania całości lub w części Usługi Naprawy podmiotom trzecim.
 15. Usługodawca może prosić Klienta o wpłatę zadatku, w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 16. Usługodawca informuje Klienta o wszelkich zmianach dotyczących szacowanego kosztu naprawy Sprzętu. Klient ponosi koszt podzespołów wykorzystanych przy próbie naprawy, w przypadku gdy wada ukryta powodująca zmianę kosztorysu była niemożliwa do zdiagnozowania przed wykonaniem czynności określonych w pierwszym kosztorysie.
§4 Reklamacje i gwarancje
 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady produktów objętych Umową oraz innych usług.
 6. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu sprzedanego.
 9. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 8 i 9 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
       1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
       2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
       3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
       4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Usługodawca na wykonaną Usługę Naprawy udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, biegnący od momentu odebrania Sprzętu przez Klienta.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie elementy będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły.
 3. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku wykonania czyszczenia lub konserwacji oraz na urządzenia, które uległy zalaniu lub zawilgoceniu.
 4. Udary mechaniczne i fizyczne, niewłaściwa eksploatacja sprzętu oraz ingerencja osób nieautoryzowanych powoduje utratę gwarancji.
 5. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§5 Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, składając jemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług:
       1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
       2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
§6 Postanowienia uzupełniające
 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
       1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
       2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi Elektroniczne,
       3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
       4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu
§7 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Wzór formularza reklamacyjnego
Formularz zgłoszenia